(+)JDH KARU MANSO 800 727046 (+)JDH DAKOTA MANSO 599 660367 JDH MANSO GRANDE 488 587316
JDH LADY SHANO MANSO 610129
JDH LADY REM S. MANSO 674728 (+)JJ DIDOR CRATA 389 349640
=JDH MS. REM MANSO 7 627689
      MISS V8 170/6 820686 +MR. V8 287/5 780619 +MR. V8 777/4 722181
+MISS V8 611/4 690529
+MISS V8 567/3 611924 (=)JDH RESOTO AILANTI 347507
LADY CAPO OF USSC 27 264454