+JDH KARU MANSO 800 (+)JDH DAKOTA MANSO 599 JDH MANSO GRANDE 488
JDH LADY SHANO MANSO
JDH LADY REM S. MANSO (+)JJ DIDOR CRATA 389
=JDH MS. REM MANSO 7
      MISS V8 170/6 +MR. V8 287/5 +MR. V8 777/4
+MISS V8 611/4
+MISS V8 567/3
LADY CAPO OF USSC 27