+JDH KARU MANSO 800 (+)JDH DAKOTA MANSO 599 JDH MANSO GRANDE 488
JDH LADY SHANO MANSO
JDH LADY REM S. MANSO (+)JJ DIDOR CRATA 389
=JDH MS. REM MANSO 7
      +MISS V8 228/6 +MR. V8 287/5 +MR. V8 777/4
+MISS V8 611/4
$MISS V8 910/4 MR. V8 825/3
+MISS V8 287/3