(+)JDH KARU MANSO 800 727046 (+)JDH DAKOTA MANSO 599 660367 JDH MANSO GRANDE 488 587316
JDH LADY SHANO MANSO 610129
JDH LADY REM S. MANSO 674728 (+)JJ DIDOR CRATA 389 349640
=JDH MS. REM MANSO 7 627689
      +MISS V8 228/6 826874 +MR. V8 287/5 780619 +MR. V8 777/4 722181
+MISS V8 611/4 690529
$MISS V8 910/4 722834 MR. V8 825/3 646690
+MISS V8 287/3 558811